Akcja charytatywna – zbiórka darów rzeczowych dla Schroniska Gliwicach -Sośnicy.

W imieniu psów i kotów serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i serce.

Wszystkim pracownikom składamy serdeczne życzenia, dużo zdrowia, cierpliwości, sukcesów zawodowych i spełnienia marzeń.

Zebranie rodziców dzieci nowoprzyjętych

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE ZOSTAŁY PRZYJĘTE W REKRUTCJI

na nowy rok szkolny 2023/24 do Przedszkola Miejskiego nr 31 w ZSP 7

Szanowni Państwo spotkanie dla rodziców dzieci przyjętych na nowy rok szkolny odbędzie
we wtorek 5 września  o  godz. 16:30

zapraszamy na spotkanie rodziców / opiekunów  prawnych dzieci.

W związku z wypełnieniem niezbędnych dokumentów b. prosimy o zaopatrzenie się w: narzędzie do pisania, PESEL dziecka, nr konta bankowego oraz dane osób, które będą upoważnione przez Państwo do odbioru dziecka z przedszkola ( imię, nazwisko, pokrewieństwo).

 Miejsce spotkania:
Przedszkole Miejskie nr 31, ul. Mickiewicza 65 – sala gimnastyczna .

Szanowni Państwo w spotkaniach w /w dniu nie uczestniczą dzieci.

                                                                                                                       Zapraszamy.

wicedyrektor ZSP7  Danuta Kumor

Zmiana wysokości opłaty w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych od 1 września 2023r.

UCHWAŁA NR XLVIII/995/2023
RADY MIASTA GLIWICE
z dnia 13 lipca 2023 r.
zmieniająca uchwałę nr XLI/906/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 52 ust.1 pkt 1) i ust. 2 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 2082 z późn. zm), w związku
z obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika
waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art.
52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz maksymalnej
wysokości kwoty tej opłaty, po waloryzacji (Monitor Polski z 2023 r. poz. 243), na wniosek Prezydenta Miasta
Gliwice
Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLI/906/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice § 3. otrzymuje brzmienie:
„Określa się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych
przez Miasto Gliwice publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar określony w § 2.
w wysokości 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 września 2023 r.
Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice
Marek Pszonak

_________________________________________________________________________________________________

Dyrekcja przedszkola informuje rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego /5,6letnich/ o możliwości złożenia wniosku o dowóz dziecka do przedszkola na 2022/23 rok. Wnioski można składać najpóźniej do 27.06.2022. Szczegóły na stronie Urzędu lub w przedszkolu.

______________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
Dyrektor ZSP nr 7 w Gliwicach informuje,
że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Premier Mateusz Morawiecki,
przedłużyła do dnia 31 maja 2022 r. drugi stopień alarmowy BRAVO oraz trzeci stopień alarmowy CRP w całym kraju.

______________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
Dyrektor ZSP nr 7 w Gliwicach informuje,
że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Premier Mateusz Morawiecki,
przedłużyła do dnia 15 maja 2022 r. drugi stopień alarmowy BRAVO oraz trzeci stopień alarmowy CRP w całym kraju.

______________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
Dyrektor ZSP nr 7 w Gliwicach informuje, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Premier Mateusz Morawiecki wprowadził do 30 kwietnia 2022 r. w całym kraju drugi stopień alarmowy BRAVO oraz trzeci stopień alarmowy CRP.


W związku z powyższym ustalono:
Bezwzględny zakaz wstępu do przedszkola oraz szkoły osobom postronnym. Każdy kto aktualnie nie jest: uczniem/przedszkolakiem, nauczycielem, pracownikiem, rodzicem, opiekunem prawnym, członkiem rodziny lub osobą upoważnioną do odbioru dziecka, jest osobą postronną.
Na wejściu do przedszkola i szkoły widnieje informacja – Zakaz wstępu na teren placówki osobom postronnym.
Pracownicy obsługi czuwają nad przestrzeganiem bezwzględnego zakazu wstępu na teren placówki, o wszystkich niepokojących incydentach łamania zakazu informują dyrekcję placówki.


Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację w kraju, Dzień Otwarty zaplanowany na 21.04.22 zostaje przeniesiony na miesiąc maj.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE REKRUTACJA

UWAGA RODZICE!

REKRUTACJA 2022/2023

Przekazujemy Państwu wstępne informacje dotyczące rekrutacji
 do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 
/zarządzenie prezydenta Miasta Gliwice z dnia 18.01.2022/ dostępne klikając w poniższy link:

ZARZĄDZENIE NR PM-5343/2022 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE z dnia 18 stycznia 2022r.

……………………………………………………………………………

Rodzice dzieci kontynuujących/nie kontynuujących edukację w naszym przedszkolu w roku szkl. 2022/2023 
 proszeni są o dostarczenie do przedszkola wypełnionej
KARTY KONTUNUACJI POBYTU DZIECKA, dostępnej klikając w poniższy link:

KARTA KONTYNUACJI

______________________________________________________________________________

DRODZY RODZICE OD STYCZNIA NASTĄPI ZMIANA NR KONTA,

NA KTÓRE WPŁACAMY NALEŻNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE.

PROSIMY NIE WPŁACAĆ NALEŻNOŚCI NA STARE KONTO.

NOWY NR KONTA:

73 1160 2202 0000 0005 0809 2959

______________________________________________________________________________

 


Informacja o rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2021/2022 

Drodzy Rodzice!

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022.
Pamiętamy, że nadal obowiązują nas obostrzenia GIS, MZ, MEN.
Na stronie internetowej PM 31 zamieszczone są Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID -19 obowiązujące w ZSP7/PM31.
Bardzo prosimy Państwa o zapoznanie się z nimi i bezwzględne stosowanie się do zaleceń.

Dzieci starsze kontynuujące  edukację przedszkolną w naszym przedszkolu, wchodzą do przedszkola bez rodzica/ opiekuna prawnego i przy pomocy osoby dyżurującej przebierają się w szatni, dzieci nowo przyjęte przebywają w szatni wraz z rodzicem przez okres adaptacji. Rodzic/opiekun prawny przyprowadza
i odbiera dziecko z zachowaniem dystansu społecznego, stosuje środki ochronne w postaci maseczek, dezynfekuje ręce.
Zgodnie z wytycznymi GIS dzieci do przedszkola nie przynoszą żadnych zabawek i innych zbędnych przedmiotów.

Zapraszamy ,
Dyrekcja i pracownicy PM31/ZSP7

Procedura Covid – kliknij aby pobrać

*******************************************************************

*******************************************************************

*******************************************************************

Od 19 kwietnia dzieci wracają do przedszkoli i żłobków

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z informacją ogłoszoną 14 kwietnia podczas konferencji prasowej
od 19 kwietnia zostają otwarte żłobki i przedszkola.
Z niecierpliwością czekamy już na wszystkie dzieci i wracamy do normalnego trybu pracy.
W dalszym ciągu prosimy o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w okresie pandemii na terenie przedszkola.

😊😊😊😊😊   Dziękujemy i zapraszamy   😊😊😊😊😊
Dyrekcja ZSP7

*******************************************************************

Szanowni Państwo!

W związku z decyzją Rządu i Rozporządzeniem MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że
 od 29.03.2021 do 16.04.2021
 nasze przedszkole zostaje zamknięte

Opiekę zapewniamy wyłącznie dzieciom rodziców zawodów zawartych
w Rozporządzeniu i dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy zgłosili potrzebę korzystania z opieki w naszym przedszkolu na podstawie wniosku złożonego do dyrektora przedszkola .

                                                                                    Z poważaniem,
                                                                                     Wicedyrektor, Danuta Kumor

*******************************************************************

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszoną decyzją Rządu i Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od 29.03.2021 do 09.04.2021 przedszkole jest nieczynne.

Opiekę zapewniamy wyłącznie dzieciom rodziców zawodów zawartych w Rozporządzeniu i dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie wniosku złożonego do dyrektora przedszkola o potrzebie korzystania z opieki w przedszkolu.

                                                                                         Z poważaniem,
                                                                          Wicedyrektor PM31, Danuta Kumor

*******************************************************************

INFORMACJA!!!

W związku z zapytaniami o możliwość uczęszczania dzieci do przedszkola
w dniach 29.03 – 09.04 2021 informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021, zajęcia stacjonarne dla dzieci mogą być prowadzone pod warunkiem złożenia wniosku przez rodziców do dyrektora przedszkola/szkoły.

Chętni Rodzice, uprawnieni do korzystania z zajęć stacjonarnych przez dzieci w wyżej wymienionych dniach, proszeni są o złożenie stosownego wniosku.

Wnioski będą rozpatrzone od 30 marca 2021,  mając na uwadze przygotowanie działań ewentualnego funkcjonowania placówki.

Wicedyrektor PM 31, Danuta Kumor

*******************************************************************

Zgodnie z decyzją przekazaną na dzisiejszej (25.03.2021) konferencji Premiera oraz Ministra Zdrowia, Dyrektor ZSP7 w Gliwicach informuje, iż Przedszkole Miejskie nr 31 w Gliwicach
będzie pełniło funkcję opiekuńczo-wychowawczą
w dniach 29.03-09.04.2021
(z wyjątkiem Świąt Wielkanocnych)
wyłącznie dla dzieci, których opiekunowie pracują w określonych grupach zawodowych,
tj. medycy, służby mundurowe, porządkowe.

*******************************************************************

Szanowni Państwo,
Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Gliwicach
ze względu na brak wolnych miejsc 
nie bierze udziału w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szk. 2021/2022
dostępne są w zakładce https://edukacja.gliwice.eu/rekrutacja/przedszkola

*******************************************************************

Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola, proszeni są o złożenie
Karty Kontynuacji Wychowania Przedszkolnego od września 2021r.
w terminie do 1 marca 2021r.

*******************************************************************

 


Informacja o rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2020/2021 
Drodzy Rodzice! 
Sytuacja w związku z panującą pandemią zmieniła sposób naszego komunikowania się i możliwości organizacji dni adaptacyjnych. 
Aby dzieci poczuły się bezpiecznie w przedszkolu i szybko zaadaptowały się
do nowych warunków liczymy na Państwa pomoc. 
Bardzo ważne jest, aby dziecko zobaczyło spokój i opanowanie na twarzy rodzica. Usłyszało zapewnienie, że w przedszkolu będzie się dobrze bawić. 
Obecnie z powodów sanitarnych rozstania dzieci z rodzicami odbywają się w inny sposób, prosimy na taką sytuację przygotować dziecko /procedura COVID -19/. 
Cały personel dołoży wszelkich starań, aby dzieci w przedszkolu poczuły się bezpiecznie i komfortowo. 
Prosimy Rodziców o zapoznanie się z wytycznymi MEN,MZ i GIS oraz PROCEDURĄ COVID-19 przed przyprowadzeniem dziecka 1 września 2020 r. do przedszkola. 
Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń.

Wytyczne żłobki_ przedszkola IV aktualizacja 
Procedura Covid

Dokumenty na rok szkolny 2020-2021 /PLIKI DO POBRANIA/
Harmonogram pobytu dziecka
Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
Kwestionariusz osobowy dziecka 2020-2021
Oświadczenia
Załącznik nr 1 /procedura/
Załącznik nr 2 /procedura/

*******************************************************************

Wyniki rekrutacji – lista przyjętych i nieprzyjętych – publikacja 28.04.2020 godz.9.00

*******************************************************************

Wyniki rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 – publikacja 16.04.2020 godz.9.00

*******************************************************************