Skrzaty – Programy i projekty

W roku szkolnym 2022/2023

-Programy realizowane przez wszystkie grupy – w zakładce programy

Programy i projekty realizowane w grupie Skrzaty

Dookoła Polski

Projekt ogólnopolski organizowany przez czasopismo  „Bliżej Przedszkola”

Założenia programowe projektu

Projekt ukierunkowany jest na zapoznanie przedszkolaków z całym naszym krajem

oraz na stworzenie niepowtarzalnej mapy Polski. W założeniach projekt ma zaszczepiać w dzieciach od najmłodszych lat ideę lokalnego patriotyzmu oraz miłość do ojczyzny. Dzięki projektowi dzieci będą miały możliwość dostrzeżenia różnorodności przyrodniczej i kulturalnej naszej ojczyzny, jak też jej piękna.

Cele projektu:

  • poszerzanie wiedzy o Polsce a także o jej poszczególnych regionach;
  • kształtowanie postaw patriotycznych;
  • propagowanie idei lokalnego patriotyzmu;
  • nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym;
  • aktywizowanie środowiska przedszkolnego.

Realizacja projektu

Projekt przeznaczony do realizacji w terminie od 1 października 2022 r. do 16 czerwca 2023 r. W każdym miesiącu (od października do maja) w czasopiśmie „Bliżej przedszkola” wskazany zostanie region (lub regiony) Polski oraz zaproponowane aktywności z nim (nimi) związane do zrealizowania z grupą przedszkolaków. Zadania przypisane są do miesięcy. Nauczyciel decyduje, w którym dniu i w jakiej formie zostaną zrealizowane. W ramach realizacji projektu podejmowane będą różnorodne aktywności inspirowane historią, legendami i ważnymi miejscami z różnych regionów Polski.

„Preorientacja zawodowa w przedszkolu”   – projekt przedszkolny

Założenia programowe projektu:

Projekt stanowi realizację systemowej koncepcji preorientacji zawodowej, rozumianej jako ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli. Projekt ukierunkowany jest na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy. Preorientacja zawodowa w wieku przedszkolnym jest okresem przeddecyzyjnym w procesie wyboru zawodu, zawiera w sobie jedynie czynności przygotowawcze. Na co dzień dzieci z dużym zainteresowaniem obserwują pracę ludzi dorosłych, głównie rodziców, rodzeństwa i osób z najbliższego otoczenia. Poczynione spostrzeżenia niejednokrotnie odzwierciedlają w zabawach tematycznych. Treści edukacyjne projektu wychodzą naprzeciw zainteresowaniom dzieci i mają wzbogacić ich wiedzę o różnych zawodach.

Cele projektu:

  • wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu,
  • kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania,
  • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
  • stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń
  • poznanie wartości pracy dla ludzi.

Realizacja projektu

Realizację projektu w grupie przewidziano na okres od września 2022 do maja 2023. Projekt został skorelowany z treściami programowymi podstawy wychowania przedszkolnego. Treści edukacyjne projektu obejmują następujące zagadnienia:

1. Poznawanie przez dzieci własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych.

2. Świat zawodów – poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy.

3. Poznanie znaczenia nauki przez całe życie dla własnego rozwoju i uzyskania lepszej pracy.

„Klub zdrowego przedszkolaka”

Wojewódzki projekt organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.

Założenia programowe projektu

„Klub zdrowego przedszkolaka” to projekt, którego celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych. Działania w ramach projektu kierowane są do przedszkolaków i mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Celem głównym projektu jest promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców.

Cele szczegółowe:

• zapoznanie dzieci z „Piramidą Zdrowego Żywienia”

• zwrócenie szczególnej uwagi na walory odżywcze i zdrowotne owoców, warzyw oraz mleka, szczególnie ważnego w diecie dzieci

• podkreślenie właściwości zdrowotnych codziennego picia odpowiedniej ilości wody

• zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania

• budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk

• nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk

• zapoznanie dzieci z tematem bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych

•rozróżnianie dymów, ich źródeł oraz właściwości niekorzystnych dla zdrowia

Realizacja projektu

Zagadnienia realizowane w ramach projektu:

– prawidłowe odżywianie – „ Żywienie na wagę zdrowia”

– aktywność fizyczna – „ Żywienie na wagę zdrowia”

– higiena rąk/profilaktyka chorób zakaźnych – „ Szkoła czystych rąk”

– promieniowanie słoneczne – „ Brązowo, ale czy zdrowo?”

– rodzaje dymów oraz ich unikanie (szczególnie papierosowego) – „ Czyste powietrze wokół nas”.

Projekt jest przeznaczony do realizacji w terminie od stycznia do maja 2023.

W ramach projektu na zebraniu z rodzicami planowana jest prelekcja prozdrowotna na temat zbilansowanej diety.

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Ogólnopolski Program Edukacyjny organizowany przez Firmę MASPEX – markę Kubuś.

Założenia programowe

Program „Kubusiowi przyjaciele natury” jest ukierunkowany na poznanie zasad dbania o środowisko naturalne oraz zasad aktywnego wypoczynku i odżywiania.  W programie dzieci nauczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści, jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców.

Nauka zachowań ekologicznych jest przejawem troski o przyszłość naszej planety. Wychowanie dziecka w duchu eko i zrównoważonego rozwoju kształtuje w nim wrażliwość, odpowiedzialność, a także sprzyja aktywnemu życiu w zgodzie z naturą oraz byciu oszczędnym.

Cel główny

Celem programu jest proekologiczna edukacja dzieci, kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu już od najmłodszych lat.

Cele szczegółowe:

– poznanie podstawowych zasad ochrony środowiska i recyklingu,

– poznanie pojęcia las i obowiązujących zasad zachowywania się w szacunku dla roślin i zwierząt,

– poznanie znaczenia aktywności fizycznej w codziennym życiu,

– poznanie zasad właściwego odżywiania i znaczenia witamin w codziennej diecie,

– zrozumienie pojęcia eko i stosowanie się do zasad oszczędności w domu.

Realizacja programu

Program przewidziano do realizacji w terminie od 01 września 2022 do 30 czerwca 2023. Program polega na przeprowadzeniu (do 30 czerwca  2023 r.) przez nauczycieli min.2 zajęć tematycznych związanych z tematyką ekologii, dbania o przyrodę, aktywnego wypoczynku i ruchu. Zajęcia powinny zostać zrealizowane w oparciu o dostarczone przez Organizatora materiały. Każda placówka, która bierze udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” otrzymuje bezpłatny pakiet profesjonalnych materiałów edukacyjnych przygotowany przez metodyków z myślą o najmłodszych. Przedszkola otrzymują materiały w formie elektronicznej, zapewniającej ciekawe i pasjonujące zajęcia, dzięki którym dzieci będą mogły bawić się, uczyć i poznawać świat przyrody. Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” zostały skonstruowane tak by rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę. Po zrealizowaniu scenariuszy zajęć edukacyjnych każda placówka nabywa prawo do posługiwania się specjalnym certyfikatem przyznającym tytuł „Kubusiowych Przyjaciół Natury”.

„Rysujemy krok po kroku”

Projekt grupowy

Założenia projektu


Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-5 lat i jest ukierunkowany na rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej. Realizacja projektu zakłada nabywanie przez przedszkolaki świadomości ruchu w obrębie części ciała oraz poczucia siebie w przestrzeni. Ćwiczenia grafomotoryczne spełniają rolę stymulującą i usprawniającą, gdyż wpływają na rozwój motoryki rąk i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Korygują nieprawidłowe nawyki ruchowe i utrwalają nawyki właściwe, konieczne podczas pisania i rysowania. Ćwiczenia wykonywane w atmosferze akceptacji i zabawy – dzieciom, które nie potrafią nic narysować, dają szansę przeżycia sukcesu.


Cele ogólne


1. Stymulowanie rozwoju dziecka w zakresie motoryki małej.
2. Kształtowanie postawy samoakceptacji.
3. Wyrównywanie szans edukacyjnych.

Cele szczegółowe


– rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej
– ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej

– doskonalenie pamięci
– rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi
– ćwiczenie orientacji przestrzennej i kierunkowej

– korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych: nieprawidłowe napięcie

  mięśniowe dłoni, nieprawidłowe trzymanie przyborów w ręce

– usprawnianie umiejętności prawidłowego posługiwania się przyborami piszącymi

– wzmacnianie wiary we własne możliwości

– rozwijanie zainteresowań dziecka.

Realizacja projektu

Realizacja projektu odbędzie się w terminie od września 2022 do czerwca 2023.

Treści edukacyjne przewidziane w projekcie zostały ściśle skorelowane z opracowywaną tematyką tygodniową wynikającą z podstawy programowej.


Przewidywane efekty

Dzieci:
– rozwiną sprawność manualną i grafomotoryczną
– poprawią sprawność ruchową

– rozwiną swoją umiejętność spostrzegania

– podniosą swoją samoocenę i uwierzą we własne możliwości
– nauczą się systematyczności, wytrwałości i samodzielności w pracy