Rekrutacja 2024/2025

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do przedszkola na
rok szkolny 2024/2025.

Szanowni Państwo!
Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli na rok 2024/2025 rozpocznie się 5 marca 2024
poprzez stronę internetową, wskazaną przez Miasto Gliwice

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice.

Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice będzie prowadzona  z wykorzystaniem systemu informatycznego.

  • Terminy (Harmonogram) przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
    i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów

https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/96576

  • Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

https://bip.gliwice.eu/storage/uchwaly/12452.pdf

  • Kryteria ustawowe przyjęć do przedszkoli

https://pm31gliwice.pl/wp-content/uploads/2024/02/Kryteria_ustawowe_rekrutacja_do_przedszkoli_gliwice_2024.pdf

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne określone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta  Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

  • Publikacja oferty i otwarcie strony wspierającej proces rekrutacji dla rodziców nastąpi 5 marca 2024 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025, biorą udział dzieci urodzone w latach 2018 – 2021 (3-6 latki)
dzieci, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odroczył rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego. Szczegółowe zasady odroczenia od obowiązku szkolnego uregulowane są w art. 36 i 38 ustawy Prawo oświatowe.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje wyłącznie dzieci zamieszkałe w Gliwicach. Przez miejsce zamieszkania dziecka należy rozumieć miejscowość, w której dziecko przebywa z zamiarem stałego pobytu, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

  • Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Jeżeli dzieci już uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w dotychczasowym przedszkolu, rodzice winni złożyć w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2024/2025 .

  • Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to,
    do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja na przyszły rok szkolny odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.