Programy

Podstawa programowa
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Program wychowania przedszkolnego
Rozwój – Wychowanie – Edukacja

Programy Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Dodatkowe programy realizowane z dziećmi:
Mamo Tato wolę wodę – program ogólnopolski. Celem programu jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych. Nasze
dzieci mają stały dostęp do wody źródlanej. https://www.wolewode.pl/

Cała Polska czyta Dzieciom– program ogólnopolski(kolejny rok realizacji programu ) Kampania społeczna mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom w celu wspomagania ich wszechstronnego rozwoju. W naszym przedszkolu akcja ta trwa już kilka lat. W świat bajek i baśni dzieci wprowadzają ich rodzice i dziadkowie. Kino Studyjne Amok w Gliwicach organizuje niedzielne poranki.  http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/ http://amok.gliwice.pl/wydarzenia/dla-dzieci

Kubusiowi przyjaciele natury– program ogólnopolski (kolejny rok realizacji programu). Celem programu jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne . Przeżywając rozmaite przygody z Kubusiem dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku i ekologicznych zachowań.
http://przyjacielenatury.pl/

Bezpieczny Przedszkolak – program Miejski Miasta Gliwice (kolejny rok udziału w programie). Popularyzowanie wśród przedszkolaków zasad bezpieczeństwa nie tylko na drogach.

„Preorientacja zawodowa w przedszkolu” -projekt przedszkolny Preorientacja zawodowa w wieku przedszkolnym jest okresem przeddecyzyjnym w procesie wyboru zawodu, zawiera w sobie jedynie czynności przygotowawcze, które nie są związane z decyzją o wyborze zawodu. Pierwszym życzeniom zawodowym wyrażanym przez dzieci towarzyszą emocje i fascynacje. Okres przedszkolny, to czas wzmożonego zaciekawienia otaczającą rzeczywistością. Na co dzień w otaczającej rzeczywistości dziecka występuje tyle zawodów, które chcemy dziecku przybliżyć- nazwać, by później poczynione spostrzeżenia miały odzwierciedlenie w zabawach tematycznych. Pojawiają się zabawy: w sklep, w strażaka, policjanta, lekarza. By wyjść naprzeciw zainteresowaniom dzieci , wzbogacamy  ich wiedzę i pozwalamy im doświadczać poprzez zabawę.