Rekrutacja 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do przedszkola na
Rok Szkolny 2023/2024.

Szanowni Państwo!
Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli na rok 2023/2024 rozpocznie się 15 marca 2023
poprzez stronę internetową, wskazaną przez Miasto Gliwice


Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice.

Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice będzie prowadzona  z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 • Terminy (Harmonogram) przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów
 • https://bip.gliwice.eu/storage/zpm/ZPM_2023_7311.pdf
 • Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych https://bip.gliwice.eu/storage/uchwaly/12452.pdf 
 • Kryteria ustawowe przyjęć do przedszkoli W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.
Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. to odpowiednio:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
  na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne określone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta  Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 • Publikacja oferty i otwarcie strony wspierającej proces rekrutacji dla rodziców nastąpi 15 marca 2023 r.


W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, biorą udział dzieci urodzone w latach 2017 – 2020 (3-6 latki)
dzieci, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odroczył rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego. Szczegółowe zasady odroczenia od obowiązku szkolnego uregulowane są w art. 36 i 38 ustawy Prawo oświatowe.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje wyłącznie dzieci zamieszkałe w Gliwicach. Przez miejsce zamieszkania dziecka należy rozumieć miejscowość, w której dziecko przebywa z zamiarem stałego pobytu, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 • Kontynuacja edukacji przedszkolnej!!!


Jeżeli dzieci już uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w dotychczasowym przedszkolu, rodzice winni złożyć w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2023/2024 .

 • Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to,
  do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja na przyszły rok szkolny odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

– REKRUTACJA 2022/2023 –

SZANOWNI PAŃSTWO,
w dniu 15.03.2022 roku o godzinie 9:00
Przedszkole rozpoczęło nabór dzieci na rok szkolny 2022/2023


Wniosek wraz z załącznikami, potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych przez kandydata, składacie Państwo, w nieprzekraczalnym terminie,
do 1.04.2022 godz. 15:00.

PROCEDURA REKRUTACJI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
 

Terminy rekrutacji – link do zarządzenia:

https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/88477

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Gliwicach.
Kandydaci biorący udział w rekrutacji na rok 2022/2023, przyjmowani są do placówki
 w oparciu o uzyskaną liczbę punktów, w zależności od spełnianych
 kryteriów ustawowych i lokalnych, znajdujących się we wniosku.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wniosek https://gliwice.formico.pl ;można składać w następujący sposób:

Rodzice, którzy korzystają z Internetu:

• wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie kandydata

• drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów składają go wyłącznie w placówce wskazanej na 1 miejscu we wniosku,

lub

• podpisują wniosek za pomocą Profilu Zaufanego (warunkiem jest posiadanie przez rodziców/opiekunów prawnych Profilu Zaufanego) i załączają do wniosku wszystkie wymagane dokumenty w formie załączników.

Rodzice, którzy nie korzystają z Internetu (lub nie maja możliwości wydrukowania wniosku):
• pobierają wniosek  w dowolnym przedszkolu miejskim, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają wraz z wymaganymi dokumentami  potwierdzającymi spełnianie kryteriów, wyłącznie  w placówce wskazanej na 1 miejscu we wniosku.

• informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego upoważniony pracownik przedszkola miejskiego.

KOLEJNOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKÓW NIE MA WPŁYWU NA PRZYJĘCIE

Podstawowe informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 oraz szczegóły zasad rekrutacji z materiałami do pobrania znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta Gliwice:

https://gliwice.eu/rekrutacja/przedszkola