Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Gliwicach
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 1. Wypełniania obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, nałożonych:
 • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe

a także rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw.

 1. Zgoda osoby, której dane dotyczą.
 2. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a. będą przechowywane zgodnie
  z Instrukcją Archiwalną opracowaną na podstawie Ustawy z 14 lipca 1983 r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. Dane, o których mowa w pkt 2 ppkt. b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.
 1. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych
  na podstawie przepisów prawa.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Przysługuje Pani / Panu prawo do:
 • sprostowania swoich danych,
 • usunięcie danych, tych które są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą,
 • sprzeciwu do przetwarzania danych jeżeli wynika to ze szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą.
 1. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a. jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b. jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest Krzysztof Dylong, iod@sp10gliwice.pl.