Korzystanie z systemu Rejestracji Czasu Pobytu Dziecka

ANEKS  do   P R O C E D U R Y

 • NALICZANIA, POBIERANIA I ZWRACANIA OPŁAT  ZA OPIEKĘ PŁATNĄ,  ŻYWIENIE

w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 7

44-100 Gliwice, ul. Ligonia 36

 1. Zasady pobierania opłat za wyżywienie:
 • Dziecko może korzystać z 2 lub 3 trzech posiłków w zależności od deklaracji jego rodziców/opiekunów o czasie jego pobytu w przedszkolu. W związku
  z powyższym opłata za wyżywienie wynosi:  
  1. śniadanie = 1,80 zł
  2. obiad = 3,60 zł
  3. podwieczorek = 1,20 zł
  4. Wysokość opłaty o której mowa w pkt. 7. proponuje dyrektor na wniosek odpowiedzialnego pracownika w porozumieniu z organem prowadzącym (uzgodniono SOD: ZSP7.6789.2019). Wysokość opłaty może ulec zmianie w przypadku zmian cen towarów i usług.

10) Pracownicy przedszkola, w której funkcjonuje stołówka przedszkolna korzystający
z posiłków pokrywają pełny koszt przygotowania posiłku w wysokości surowców zużytych do przygotowania posiłku – „wsad do kotła” oraz kosztów rzeczowych
i osobowych prowadzenia stołówki przedszkolnej, opłata za wyżywienie wynosi:

Wsad do kotła:         KPP:                Razem

 1. śniadanie 2,00 zł                1,00zł              3,00 zł
 2. obiad        4,60 zł                  2,50zł              7,10 zł

Pozostałe zapisy procedury bez zmian.

ANEKS OBOWIĄZUJE OD 02.09.2019 ROKU.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA INTERNETOWEGO SYSTEMU ATMS Kids/ePrzedszkole

PROCEDURA

 • NALICZANIA, POBIERANIA I ZWRACANIA OPŁAT  ZA OPIEKĘ PŁATNĄ,  ŻYWIENIE
 • KORZYSTANIA Z SYSTEMU REJESTRACJI CZASU POBYTU DZIECKA

 

w  ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 7

44-100 Gliwice, ul. Ligonia 36

 

 

 1. P R Z E D S Z K O L E
 1. Szczegółowe zasady naliczania, pobierania i zwracania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole określa Uchwała Nr XLI/906/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 listopada 2018 r. z zm. oraz Zarządzeniem NR PM-165/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20 grudnia 2018 r.
 • Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gliwice zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
 • Godziny, o których mowa w ust. 1 określa statut przedszkola.
 • Rodzice ponoszą odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego, przekraczającego wymiar godzin określonych w ust. 2 w wysokości 1 zł.
 • Opłata, o której mowa w ust. 3 jest ustalana miesięcznie.
 1. Zakres i szczegółowe zasady korzystania ze świadczeń oraz terminy i zasady odpłatności, za przedszkole pobierane są zgodnie z Deklaracją o świadczenie usług przedszkolnych dla dziecka zawartą z rodzicami/ opiekunami a dyrektorem Zespołu oraz Harmonogramem korzystania przez dziecko z nauczania.
 2. Zasady pobierania opłat za godziny pobytu w przedszkolu:

1)Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do uiszczenia opłaty za wychowanie przedszkolne przekraczające wymiar określony w pkt 1.1 z góry do dnia 10 każdego miesiąca, a w przypadku gdy ten dzień jest ustawowo wolnym od pracy,  za ostatni dzień terminu płatności uważa się następny dzień powszedni, na podstawie pisemnej informacji przedszkola o wysokości tej opłaty za dany miesiąc przekazywanej do 5 dnia każdego miesiąca.

2)Opłaty, o których mowa w pkt. 3.1 ustalane są na podstawie harmonogramu korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki przedszkolnej, za czas przekraczający wymiar określony w pkt 1.1

3)Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia harmonogramu,
o którym mowa w pkt. 2 w formie pisemnej lub elektronicznej najpóźniej w dniu przyjęcia dziecka do przedszkola. Wszelkie zmiany dotyczące godzin pobytu dziecka w przedszkolu dokonywane są na podstawie zmian do harmonogramu, o którym mowa w pkt. 2, sporządzonego w formie pisemnej lub elektronicznej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy.

4) W przypadku nie złożenia przez rodziców lub opiekunów prawnych harmonogramu, o którym mowa w pkt. 2 w terminie wskazanym w pkt. 3.3, do czasu jego złożenia przyjmuje się, że dziecko będzie korzystało z wychowania przedszkolnego
w pełnym wymiarze czasu pracy przedszkola.

5) W przypadku stwierdzenia różnicy pomiędzy planowanym w harmonogramie,                         a rzeczywistym czasem korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki przekraczającej wymiar określony pkt. 1.1, przedszkole/szkoła dokonuje odliczenia lub doliczenia kwot różnicy do opłaty za następny miesiąc.

6) W przypadku, gdy różnica o której mowa w pkt. 3.5 dotyczy ostatniego miesiąca pobytu dziecka w przedszkolu, przedszkole/szkoła dokonuje ostatecznego rozliczenia opłaty do 15 dnia następnego miesiąca.

 7) Kierownik jednostki w przypadku braku wpłat zaległości w opłatach za przedszkole może skierować zaległą należność do organu egzekucyjnego- Prezydenta Miasta Gliwice.

 8)Kierownik jednostki w wyjątkowych sytuacjach może umorzyć zaległość zgodnie z obowiązującymi dla Miasta Gliwice przepisami.

9)W przypadku zapisania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, opłata naliczana jest proporcjonalnie.

10) W wyjątkowych sytuacjach podyktowanych organizacją pracy jednostki, dyrektor może wyznaczyć inny termin płatności za dany miesiąc. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków  na rachunek bankowy jednostki.

11) Opłatę za miesiące wakacyjne rodzice (opiekunowie) regulują w przedszkolu dyżurnym, z którego korzystało dziecko.

       12) Zaległość w opłatach za przedszkole wynosząca równowartość opłat za 2 kolejne miesiące jest podstawą do skreślenia dziecka z ewidencji dzieci uczęszczających do przedszkola, za jeden miesiąc jest podstawą do wstrzymania wydawania posiłków zadeklarowanych.

 

 1. Zasady pobierania opłat za wyżywienie:
  • Przedszkole prowadzi żywienie dzieci i stanowi miejsce spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię przedszkolną dla:
 1. dzieci uczęszczających do przedszkola
 2. pracowników przedszkola
 • Korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej jest odpłatne. Posiłki wydawane są:
 1. dzieciom z przedszkola, których rodzice wnoszą opłaty indywidualne za wyżywienie,
 2. dzieciom, których dożywianie refunduje OPS w Gliwicach,
 3. zainteresowanym pracowników przedszkola ponoszącym opłaty z tego tytułu.
 • W przypadkach trudnej sytuacji materialnej rodziny i w uzasadnionych przypadkach losowych, dziecko może otrzymać dofinansowanie do posiłków z OPS-u.
 • Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Posiłki wydawane są w jadalni.
 • Na posiłki wydawane przez kuchnię w ramach funkcjonującej stołówki składają się:

– śniadanie, obiad i podwieczorek

 • Dziecko może korzystać z 2 lub 3 trzech posiłków w zależności od deklaracji jego rodziców/opiekunów o czasie jego pobytu w przedszkolu. W związku z powyższym opłata za wyżywienie wynosi:
 1. śniadanie = 1,50 zł
 2. obiad = 3,00 zł
 3. podwieczorek = 1,00 zł
 • Wysokość opłaty o której mowa w pkt. 7. proponuje dyrektor na wniosek odpowiedzialnego pracownika w porozumieniu z organem prowadzącym. Wysokość opłaty może ulec zmianie w przypadku zmian cen towarów i usług.
 • Rodzice informowani są o wysokości stawki na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.

10) Pracownicy przedszkola, w której funkcjonuje stołówka przedszkolna korzystający
z posiłków pokrywają pełny koszt przygotowania posiłku w wysokości surowców zużytych do przygotowania posiłku – „wsad do kotła” oraz kosztów rzeczowych
i osobowych prowadzenia stołówki przedszkolnej, na podstawie sporządzonej kalkulacji. Aktualny wysokość kosztów pośrednich dla pracowników przedszkola wynosi 3,50 zł.

11) Wymienione wyżej należności za wyżywienie należy wpłacać z góry na konto przedszkola 
w terminie do 10 każdego miesiąca kalendarzowego, przy uwzględnieniu zmian terminu wprowadzonych decyzją dyrektora.

12) W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzice nie ponoszą opłaty za wyżywienie dziecka w danym dniu. Nadpłata przechodzi do odpisu na następny miesiąc.

13) Wyznaczony pracownik placówki w uzgodnieniu z kucharką oraz po akceptacji dyrektora przedszkola, ustala jadłospis tygodniowy dla dzieci, który jest wywieszany na tablicy informacyjnej dla rodziców.

14) W sprawach dotyczących korzystania ze stołówki a nieokreślonych w niniejszej procedurze decyzję podejmuje dyrektor.

15) Obsługę administracyjną funkcjonowania stołówek zapewnia dyrektor Zespołu.

 

 1. SYSTEM ATMS KIDS- Zasady Ogólne
 • System Rejestracji Czasu Pobytu Dziecka w Przedszkolu zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie   jego   czasu   pobytu   w   przedszkolu   przy   wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 • System nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualną Uchwałą Rady Miasta Gliwice, w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gliwice.
 • Karty zakupione przez placówkę są własnością Przedszkola Miejskiego Nr 31 w Gliwicach. Karty pozostają na terenie przedszkola w miejscu do tego wyznaczonym.
 • Fakt utraty karty należy zgłosić do referenta przedszkola.
 • W przypadku uszkodzenia, bądź zgubienia karty rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani do uiszczenia opłaty za kartę.
 • Po ukończeniu edukacji przedszkolnej dane dziecka przenoszone są do archiwum.
 • Po ukończeniu edukacji przedszkolnej rodzice/ opiekunowie prawni, zobowiązani są do zwrotu kart zakupionych przez przedszkole.
 • Rodzice/ opiekunowie prawni zostali zapoznani z procedurą korzystania z systemu ATMS przez wychowawców grup. Informacje o systemie ATMS zawarte zostały         w Biuletynie dla Rodziców.
 • Znajomość procedury potwierdzona jest własnoręcznym podpisem przez rodzica/ opiekuna prawnego.
 • Rodzice opiekunowie prawni maja dostęp do systemu ATMS na stronie https://www.eprzedszkole.com.pl/

 

 1. SYSTEM ATMS KIDS- Przyprowadzanie i odbieranie dzieci
 • Rodzice/ opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązani są przy wejściu do przedszkola do przyłożenia indywidualnej karty dziecka, do czytnika z napisem : WEJŚCIE.
 • W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nie odbicia przed wejściem do Sali karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godziny 630
 • Przy wyjściu z przedszkola rodzice/opiekunowie prawni lub inne uprawnione przez rodziców osoby przykładają indywidualną kartę dziecka do czytnika z napisem WYJŚCIE.
 • W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nie odbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do godziny 1630.
 • W sytuacji szczególnej np. zgubienia/uszkodzenia karty, rodzic/opiekun prawny zgłasza fakt nie zarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu u referenta lub nauczyciela grupy. Pobyt naliczany jest wtedy wg deklaracji złożonej przez rodzica/opiekuna prawnego.

 

 

 1. ZASADY NALICZANIA I PRZEKAZYWANIA OPŁAT- PRZEDSZKOLE

 

 • Naliczanie opłat za pobyt i żywienie dokonywane jest zgodnie z frekwencją odnotowywaną w systemie ATMS KIDS.
 • Pracownik administracji dokonuje weryfikacji rozliczeń za bieżący miesiąc oraz naliczeń na kolejny miesiąc. Na podstawie wyciągów bankowych wprowadza do systemu wpłaty naliczonych należności w kolejności: pobyt,  żywienie. Sprawuje systematyczną kontrolę nad pracą systemu.
 • Po wykonaniu czynności wymienionych w ust. 1,2 pracownik administracji drukuje
  z systemu ATMS KIDS rachunek za przedszkole dla rodziców/opiekunów.
 • W przypadku dzieci, które nie będą kontynuować pobytu w przedszkolu, dokonuje się rozliczenie pobytu dziecka w terminie do 15 następnego miesiąca
  i przekazuje dyspozycję zwrotu powstałej  nadpłaty na konto rodziców
  (opiekunów), do wykonania w księgowości.
 • Przedszkole dokonuje końcowego rozliczenia opłat za przedszkole za dany rok szkolny w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.
 • W przypadku stwierdzenia braku wpłaty należności za 2 kolejne miesiące do rodziców wysyłane jest pisemne upomnienie. Termin wysłania upomnienia do 15 dnia miesiąca.
 • Kierownik jednostki dla zaległości przeterminowanych, których termin płatności upłynął ponad 180 dni, zleca wychowawcy i pedagogowi przeprowadzenie wywiadu o sytuacji materialnej i rodzinnej danej rodziny. Po otrzymaniu pisemnych informacji od pracowników o danej rodzinie  podejmuje decyzję
  o umorzeniu danej należności lub skierowaniu jej egzekucji. Termin załatwienia sprawy – 60dni od daty wszczęcia postępowania. Termin wystawienia
  i skierowania tytułu wykonawczego do organu egzekucyjnego przez odpowiedzialnego pracownika – 14 dni od daty załatwienia sprawy.
 • W przypadku gdy z wnioskiem o umorzenie należności występuje rodzic, bez względu na okres upływu terminu płatności, Kierownik jednostki zleca pedagogowi przeprowadzenie wywiadu rodzinnego i po otrzymaniu pisemnych zwrotnych informacji podejmuje decyzję o umorzeniu lub odrzuceniu wniosku. Umorzenie następuje w drodze umowy miedzy stronami. Termin rozpatrzenia wniosku 30 dni od daty wpływu. 

 

30 .12. 2018