Wyniki rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Lista – wyniki rekrutacji

podstawa prawna opublikowania listy: Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 530)

WAŻNE:
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 24.04.2020 do  godz. 15:00.
Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.
Potwierdzenie woli można składać:
– w wersji papierowej na druku dostępnym w szkole lub w systemie naboru elektronicznego w plikach do pobrania ( http://gliwice.przedszkola.vnabor.pl)
– drogą mailową z adresu udostępnionego na karcie zgłoszenia kandydata (scan wersji papierowej z oryginalnymi podpisami lub  bezpośrednio w mailu informacja z podpisami drukowanymi).  Adres mailowy szkoły: sekretariat@zsp7.gliwice.eu


                      Dyrektor ZSP7