Programy

Podstawa programowa

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Program wychowania przedszkolnego

Rozwój – Wychowanie – Edukacja

Programy Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Dodatkowe programy realizowane z dziećmi:

Mamo Tato wolę wodę – program ogólnopolski. Celem programu jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych. Nasze dzieci mają stały dostęp do wody źródlanej. https://www.wolewode.pl/

Cała Polska czyta Dzieciom– program ogólnopolski(kolejny rok realizacji programu ) Kampania społeczna mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom w celu wspomagania ich wszechstronnego rozwoju. W naszym przedszkolu akcja ta trwa już kilka lat. W świat bajek i baśni dzieci wprowadzają ich rodzice i dziadkowie. Kino Studyjne Amok w Gliwicach organizuje niedzielne poranki. http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/ http://amok.gliwice.pl/wydarzenia/dla-dzieci

Kubusiowi przyjaciele natury– program ogólnopolski (kolejny rok realizacji programu). Celem programu jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne . Przeżywając rozmaite przygody z Kubusiem dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku i ekologicznych zachowań. http://przyjacielenatury.pl/

Bezpieczny Przedszkolak – program Miejski Miasta Gliwice (kolejny rok udziału w programie) Popularyzowanie wśród przedszkolaków zasad bezpieczeństwa nie tylko na drogach.

Akademia Wyobraźni Play-Doh – to ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkolaków koncentrujący się na rozwijaniu umiejętności kreatywnego myślenia i zdolności manualnych dzieci.