Ekoludki – Programy i projekty

W roku szkolnym 2022/2023

-Programy realizowane przez wszystkie grupy – w zakładce programy

-Programy i projekty realizowane w grupie Ekoludki:

1. SPOTKANIA Z EKOLOGIĄ I ROBOCIKIEM ŚMIETKIEM

Założenia projektu: ,,Spotkania z ekologią” to miejski projekt edukacyjny przygotowany dla gliwickich placówek oświatowych przez Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów, mieszczące się przy     ul. Rybnickiej. Bohaterem projektu jest robot śMietek, który wprowadza najmłodszych odbiorców w zagadnienia związane z edukacją ekologiczną. Projekt ma charakter cyklicznych video lekcji dla dzieci przedszkolnych i jest połączony z ogłaszanymi przez PZO konkursami plastyczno-technicznymi.

Cele projektu:

-zapoznanie dzieci z zasadami ekologii w odniesieniu do produkowania, segregowania i przetwarzania odpadów i śmieci,

-przybliżanie pojęć: recykling, upcykling, zero waste,

-poznanie sposobów alternatywnego wykorzystania potencjalnych materiałów odpadowych do gier i zabaw,

-nauka ponownego wykorzystania materiałów i przedmiotów w codziennym życiu,

-propagowanie zachowań pozytywnie wpływających na środowisko przyrodnicze,

-przyswajanie treści edukacyjnych związanych z pojęciami: zmiany klimatu, globalne ocieplenie, gaz cieplarniany,

-zapoznanie młodych odbiorców z działaniami na rzecz ekologii prowadzonymi przez miasto Gliwice.

Przewidywane efekty: Dzieci uczestniczące w projekcie potrafią segregować odpady w przedszkolu i w domu. Wiedzą, jak ponownie wykorzystać papier, plastik, metal do produkcji prostych zabawek, kukiełek, gier planszowych. Rozumieją konieczność ponownego przetwarzania wybranych materiałów i odpadów. Mają motywację do dzielenia się swoją wiedzą z rodzicami i rodzeństwem, w celu ochrony przyrody w najbliższym otoczeniu. Znają sposoby oszczędzania zasobów: wody i energii w codziennym życiu. Znają swoje miasto i jego charakterystyczne miejsca. 

2. PROJEKT DRZEWO

Założenia projektu: Grupowy projekt edukacyjny ,,Drzewo” jest realizowany z wykorzystaniem metody projektów i rozłożony na miesiące jesienne (październik i listopad). Polega na pogłębionym badaniu tematu o dużej wartości poznawczej, jakim jest drzewo. Daje możliwość wzmocnienia potencjału intelektualnego dzieci, nauki przez zaangażowanie, obserwowanie i doświadczanie. Wyzwala dziecięcą aktywność w sferze przyrodniczej, językowej, społecznej, literackiej, plastycznej.

Cele projektu:

-rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i postaw ekologicznych wśród dzieci,

-poznanie znaczenia drzew i lasów dla człowieka oraz dla zwierząt,

-utrwalenie budowy drzewa, obserwacja różnorodności kształtów i kolorów liści,

-poszerzanie słownictwa dzieci o nazwy drzew występujących w Polsce,

-organizacja ,,kącika drewnianego” i biblioteczki książek na temat drzew,

-przygotowanie albumu drzew rysowanych i malowanych,

-spotkanie z ekspertami – leśnikami z Nadleśnictwa Rudziniec.

Przewidywane efekty: Dzieci uczestniczące w projekcie potrafią wymienić nazwy popularnych drzew liściastych i iglastych. Znają budowę drzewa i warunki konieczne do jego wzrostu. Wiedzą, gdzie można znaleźć wiadomości i ciekawostki o drzewach, chętnie korzystają z książek i albumów przyrodniczych. Rozróżniają liście, owoce, nasiona drzew rosnących w pobliżu przedszkola, obserwują je przez lupę. Znają zawód leśnika. Są przyjaciółmi drzew, chcą je sadzić, nie wycinać.

3. ABC EKONOMII, CZYLI PIERWSZE KROKI W ŚWIECIE FINANSÓW

Założenia programu: ,,ABC ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów” to ogólnopolski program edukacji finansowej dzieci, pod patronatem UNICEF Polska. Podstawą programu jest przekonanie, że edukacja finansowa i ekonomiczna, właściwie realizowana od najmłodszych lat, umożliwia dobry start w dorosłe życie,  uczy szacunku dla pieniędzy i prawidłowego nimi obracania. Program jest realizowany w oparciu o książkę autorstwa Wiktora Czepczyńskiego i Żanety Kupczyk pod tym samym tytułem.

Cele programu:

-zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym z głównymi zagadnieniami z zakresu ekonomii,

-przybliżenie i wyjaśnienie pojęć: pieniądze, cena, praca, zawód, wolontariusz, reklama, pożyczka,

-wyzwolenie emocjonalnego zaangażowania w przygody bohaterów: Zosi i Maksa,

-poznanie wyglądu polskich monet i banknotów,

-kształtowanie szacunku dla pracy,

-poznanie zasad funkcjonowania takich miejsc, jak: fabryka, mennica, bank, sklep,

-rozwijanie systemu wartości i poszanowania dla ludzi, niezależnie od ich sytuacji materialnej.

Przewidywane efekty: Dzieci uczestniczące w programie wiedzą, jak nazywają się polskie pieniądze i jaką mają wartość, potrafią odróżnić monety od banknotów. Znają inne sposoby dokonywania płatności za towary. Potrafią określić miejsca, w których należy posługiwać się pieniędzmi. Wiedzą, dlaczego człowiek powinien pracować. Znają sposoby, jak być świadomym konsumentem, który nie ulega reklamom. Szanują wszystkich ludzi, niezależnie od ich statusu majątkowego.

4. KLUB ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

Założenia projektu: ,,Klub zdrowego przedszkolaka” to wojewódzki projekt edukacyjny pod patronatem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Głównym założeniem projektu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych. W realizacji projektu pomagają materiały pomocnicze i informacyjno-edukacyjne dla dzieci, takie jak: plakaty, kolorowanki, piosenki, ulotki, quizy, krzyżówki, bajki.

Cele projektu:

-promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców,

-zwrócenie szczególnej uwagi na walory odżywcze i zdrowotne owoców, warzyw, mleka w diecie dzieci,

-podkreślenie właściwości zdrowotnych codziennego picia odpowiedniej ilości wody,

-zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania,

-budowanie i wyrabianie wśród dzieci nawyków dbania o higienę rąk,

-nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk,

-zapoznanie dzieci z tematem bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych.

Przewidywane efekty: Dzieci uczestniczące w projekcie wiedzą, co sprzyja, a co zagraża zdrowiu człowieka. Potrafią określić i nazwać zdrowe produkty spożywcze. Wiedzą, co to są witaminy i w jakich pokarmach się znajdują. Potrafią samodzielnie i poprawnie myć ręce. Mają podstawową wiedzę na temat chorób zakaźnych przenoszonych drogą kropelkową. Stosują określone zasady postępowania w codziennym życiu, np. zasłaniają usta w czasie kaszlu i kichania. Wzbogacają swój jadłospis o surowe warzywa i owoce, chętnie piją wodę.

5. EKOLUDEK OPOWIADA

Założenia projektu: Grupowy projekt ,,Ekoludek opowiada” ma formę cyklicznych zajęć rozwijających kompetencje językowe dzieci z grupy starszej. Jest skierowany do wciąż dużej liczby dzieci wymagających ćwiczeń logopedycznych i doskonalących zdolność tworzenia i rozumienia informacji. Projekt ma charakter zabaw dźwiękonaśladowczych, oddechowych, rytmizujących, usprawniających narządy artykulacyjne i kształtujących słuch fonematyczny.

Cele projektu:

-kształtowanie czystej i wyraźnej wymowy wszystkich głosek języka polskiego,

-otoczenie opieką dzieci wymagających wsparcia na ostatnim etapie rozwoju mowy przed rozpoczęciem nauki w szkole,

-wzbogacanie zasobu słownikowego dzieci,

-doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym, składniowym, gramatycznym,

-ćwiczenia zdolności rozumienia dłuższych zdań, poleceń złożonych, tekstów literackich,

-zachęcenie do wykonywania własnych eksperymentów językowych, w tym rymowania,

-kształtowanie kompetencji językowych w oparciu o wiersze i literaturę dziecięcą znanych autorów.

Przewidywane efekty: Dzieci uczestniczące w projekcie potrafią prawidłowo artykułować wszystkie głoski języka polskiego. Mają sprawne narządy mowy, bogaty zasób słownikowy, chętnie samodzielnie eksperymentują i tworzą własne rymowanki, śpiewanki. Potrafią komunikować się z innymi w sposób zrozumiały, słuchają wypowiedzi osób dorosłych i dzieci, wiedzą na czym polega kulturalna rozmowa. Znają wiele wierszy i opowiadań polskich autorów, rozpoznają wybrane cytaty lub wersy, np. ,,Spotkał katar Katarzynę”… ,,Dzik jest dziki, dzik jest zły”… Osiągnęły dojrzałość językową przed rozpoczęciem nauki w szkole.