Aneks do Statutu

Aneks Nr 1

do  STATUTU

Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Gliwicach

  1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie:
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)
  • Uchwały Rady Miasta Gliwice IV/57/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Gliwicach
  • Uchwały nr XLI/906/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gliwice.

      2. w § 13 otrzymuje nowe brzmienie pkt 1:

Szczegółowe zasady przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola określa „Procedura dotycząca opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”

      3. w § 29 dodaje się pkt 6:

Szczegółowe zasady sposobu i terminu wnoszenia przez rodziców
i opiekunów prawnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych 5 godzin dziennie w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gliwice określa Zarządzenie nr PM – 165/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20  grudnia 2018.

Aneks do statutu wchodzi w życie  z dniem 18.02.2021

Dyrektor ZSP nr 7