Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 7  2017/2018
Każdego roku wybieramy nową reprezentację rodziców do Rada Rodziców ZSP7.
Na pierwszym zebraniu organizacyjnym dnia 06.09.2017r. wybierzemy po trzech reprezentantów z każdej grupy przedszkolnej. Wybrani spośród nich przedstawiciele wejdą w skład nowej Rady Rodziców ZSP7

Od roku szkolnego 2015-2016 Rada Rodziców działa na zasadach stowarzyszenia.

Szczegółowe informacje  zamieścimy w terminie późniejszym.
Poniżej prezentujemy ogólne  informacje o działalności Rady Rodziców w latach ubiegłych.

 

Rada Rodziców Przedszkola działała na podstawie:
1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. (Dz. U. Nr 95 z 1991r.) z późniejszymi zmianami
2. Regulaminu Rady Rodziców
3. Ogólny Skład Rady
     Przewodniczący
     Sekretarz
     Skarbnik
     Członkowie
    Cele i zadania Rady Rodziców:
1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
2. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
3. Prezentowanie wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności     przedszkola.
4. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności
    finansowej Rady Rodziców.
5. Rozliczenie finansowe.
6.Finansowanie imprez i  atrakcji dodatkowych:
– teatrzyki objazdowe
– organizacja imprez okolicznościowych
– wycieczki, wyjazdy
– koszt transportu (autokar, bus, bilety na transport miejski)
– zakup sprzętu i środków dydaktycznych
– udział dzieci w imprezach między przedszkolnych, na terenie miasta itp.
– zakup nagród rzeczowych
– konkursy o charakterze ogólnoprzedszkolnym
– inne uzasadnione potrzeby