Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE

W  ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 7
w GLIWICACH

PRZEDSZKOLE MEJSKIE NR 31

 

Podstawa prawna zapewniająca bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu :

Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Z 1997r. Nr 78 poz. 483 – art. 72).

Ustawa   o    systemie    Oświaty    z    dnia   7    września    1991r.    (Dz.    U.    Nr    256    z    2004r.

poz. 2572 ze zmianami).

 

Konwencja     o     Prawach      Dziecka     przyjęta      przez      Zgromadzenie      Ogólne      Narodów

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z1991r. Nr 120 poz. 526).

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr.6 z 2003r. poz. 69).

 

Sposób prezentacji procedur:

 

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej Zespołu.
 2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na organizowanych zebraniach każdego roku szkolnego.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

 

Dokonywanie zmian w procedurach:

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej Dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

1

 

W       NAGŁYCH      WYPADKACH      WSZYSTKIE       DZIAŁANIA     PRACOWNIKÓW

PRZEDSZKOLA        BEZ          WZGLĘDU         NA          ZAKRES         ICH         CZYNNOŚCI

SŁUŻBOWYCH,       W        PIERWSZEJ        KOLEJNOŚCI       SKIEROWANE       SĄ        NA

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM.

 

I   PROCEDURA   –   DOTYCZY   PRZYPROWADZANIA  I   ODBIERANIA  DZIECKA

Z PRZEDSZKOLA

 

 • PROCEDURA   DOTYCZY  PRZYPADKU,  GDY  NAUCZYCIEL  PODEJRZEWA,

ŻE        DZIECKO       Z        PRZEDSZKOLA       CHCE        ODEBRAĆ

RODZIC/PRAWNY          OPIEKUN,     OSOBA     UPOWAŻNIONA

BĘDĄCA    POD    WPŁYWEM     ALKOHOLU,    NARKOTYKÓW,

ZACHOWUJĄCA    SIĘ     AGRESYWNIE,    KTÓRA     NIE     JEST

W STANIE ZAPEWNIĆ DZIECKU BEZPIECZEŃSTWA

 

III    PROCEDURA    –DOTYCZY         SYTUACJI,    GDY     DZIECKO    NIE    ZOSTANIE

ODEBRANE Z PRZEDSZKOLA

 

IV     PROCEDURA     –DOTYCZY           PRZYPADKU,     ODBIERANIA    DZIECKA     Z

PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH,
ŻYJĄCYCH W SEPARACJI LUB WOLNYM
ZWIĄZKU

 

V    PROCEDURA    –     DOTYCZY    PRZYPADKU,    GDY    DZIECKO    POD     OPIEKĄ

PRZEDSZKOLA ULEGŁO NIESZCZĘŚLIWEMU WYPADKOWI

 

VI     PROCEDURA    –POSTĘPOWANIE           W     PRZYPADKU     WYSTĄPIENIA     W

PRZEDSZKOLU CHOROBY ZAKAŹNEJ

 

VII  PROCEDURA  –    DOTYCZĄCA  ZABAW   W   PRZEDSZKOLU,  W    OGRODZIE,

SPACERÓW I ORGANIZOWANIA WYCIECZEK POZA TEREN PRZEDSZKOLNY

 

VIII     PROCEDURA – DOTYCZY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI  WYSTĄPIENIA

ZAGROŻENIA        WYMAGAJĄCEGO        PRZEPROWADZENIE EWAKUACJI

 

IX    PROCEDURA–    DOTYCZY    MONITOROWANIA    OSÓB    WCHODZĄCYCH   I

OPUSZCZAJĄCYCH TEREN PRZEDSZKOLA

 

X    PROCEDURA–   DOTYCZĄCA    UDZIELANIA   POMOCY    PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNEJ

 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 7
w GLIWICACH

PRZEDSZKOLE MEJSKIE NR 31

 

I PROCEDURA – dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie lub osoby przez nie upoważnione posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby (ze zdjęciem) i na żądanie nauczycielki okazać go.

 

3. Rodzice/prawni  opiekunowie  mają  obowiązek  przyprowadzać  dziecko  do  szatni
i przekazać pod opiekę nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni.
4. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko
zdrowe.  Wszelkie  dolegliwości  dziecka  zobowiązani  są  zgłaszać  nauczycielowi
i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat, a także pozostawać do dyspozycji

nauczyciela pod wskazanym numerem telefonu w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

5.Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan wskazuje, że nie jest

ono zdrowe.

 1. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
 2. W godzinach, w których wg arkusza organizacji przedszkola dopuszcza się łączenie grup odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi nauczyciel, który jest umieszczony w harmonogramie czasu pracy dydaktycznej.
 3. Dzieci mogą przynosić swoje zabawki z domu po uzgodnieniu z nauczycielką. Muszą to być zabawki bezpieczne. Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic.
 4. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/prawni opiekunowie może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/ prawnych opiekunów. Wypełnione upoważnienie z wykazem osób odpowiedzialnych za odbiór dziecka z przedszkola rodzice/opiekunowie składają osobiście u nauczyciela grupy na początku roku szkolnego.
 5. W przypadku odbierania dzieci z placu zabaw, rodzic/prawny opiekun lub osoba przez nich upoważniona, są zobowiązani podejść do nauczyciela i poinformować go   o odbiorze dziecka z przedszkola.
 6. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ukończyło lat 16, na podstawie upoważnienia podpisanego przez rodziców.
 7. Upoważnienie zawiera zapis: „od momentu odebrania dziecka z przedszkola przez osobę upoważnioną, cała odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka spoczywa na osobie dającej upoważnienie”.
 8. Nauczyciel lub osoba dyżurująca w szatni w razie najmniejszych wątpliwości, ma
  obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.
 9. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.

 

 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 7
w GLIWICACH

PRZEDSZKOLE MEJSKIE NR 31

 

II PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, zachowujący się agresywnie, który nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa

 1. Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora placówki.
 1. Zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.

W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, Dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę Policji.

 1. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka Dyrektor przedszkola i Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.
 2. Po zdarzeniu Dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w „Procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola”
 3. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją Dyrektorowi placówki.
 4. Jeśli ww. sytuacja powtarza się Dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny

– Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych działaniach.

 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 7
w GLIWICACH

PRZEDSZKOLE MEJSKIE NR 31

 

III    PROCEDURA       dotyczy    przypadku,    gdy    dziecko    nie    zostanie     odebrane z przedszkola

 1. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach otwarcia placówki, nauczyciel powiadamia o tym fakcie Dyrektora przedszkola.
 2. Dyrektor lub pod jego nieobecność nauczyciel zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców/prawnych opiekunów i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 3. Jeśli próba zawiadomienia rodziców się nie powiedzie, Dyrektor lub nauczyciel zwraca się o pomoc do policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/ prawnych opiekunów.
 4. Po konsultacji z policją Dyrektor lub nauczyciel może:
 5. podjąć decyzję  o  odprowadzeniu  dziecka  do  domu,  jeśli  rodzice/  prawni opiekunowie lub inne osoby upoważnione do odbioru dziecka są w domu i z obserwacji wynika, że mogą sprawować opiekę nad dzieckiem (np. nie są pod wpływem alkoholu, środków odurzających, itp.),
 6. zwrócić się do policji z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.
 7. Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje Dyrektorowi przedszkola.
 8. Po zdarzeniu Dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa obowiązującego w przedszkolu.
 9. Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, Dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców/prawnych opiekunów o podjętych działaniach.

 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 7
w GLIWICACH

PRZEDSZKOLE MEJSKIE NR 31

 

IV PROCEDURA – dotyczy przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku

 1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
 2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
 3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia Dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
 4. W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską a mimo to na terenie przedszkola dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub Dyrektor powiadamia policję.

 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 7
w GLIWICACH

PRZEDSZKOLE MEJSKIE NR 31

 

V PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku nieszczęśliwy wypadek

 1. Nauczyciel:

Zapewnia opiekę i w miarę możliwości udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej.

Powiadamia Dyrektora placówki i rodziców/prawnych opiekunów dziecka o nieszczęśliwym wypadku.

Jeśli zachodzi konieczność, wzywa na miejsce lekarza. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia. Powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu.

 1. W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, Dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania:

Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę.

Wzywa pogotowie ratunkowe i informuje Dyrektora przedszkola. W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

Sporządza notatkę służbową w której opisuje przebieg zdarzenia.

 1. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek:

Niezwłocznie powiadomić o wypadku rodziców/ prawnych opiekunów dziecka, inspektora BHP.

Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

Powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku i sporządzić protokół powypadkowy.

Zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć niezwłocznie rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania.

Prowadzić rejestr wypadków.

O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 7
w GLIWICACH

PRZEDSZKOLE MEJSKIE NR 31

 

VI PROCEDURA – postępowania w przypadku wystąpienia w przedszkolu choroby zakaźnej.

 

Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o chorobie zakaźnej u dziecka.

Dyrektor ma obowiązek poinformowania rodziców o przypadku wystąpienia choroby zakaźnej w przedszkolu.

Personel obsługowy ma obowiązek meble i zabawki umyć środkami antybakteryjnymi.

Dalsze działania w takiej sytuacji Dyrektor podejmuje zgodnie z wytycznymi Sanepidu.

W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

 


ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 7 w GLIWICACH

PRZEDSZKOLE MEJSKIE NR 31

ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH NR 3 W GLIWICACH

 

VII  PROCEDURA – dotycząca zabaw w przedszkolu, ogrodzie, spacerów i organizowania wycieczek poza teren przedszkola

Sala zajęć:

 1. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci . W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i krzesełek.
 2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Natomiast jeżeli zagrożenie pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy natychmiast wyprowadzić dzieci z sali przerywając zajęcia i niezwłocznie powiadomić Dyrektora przedszkola.
 3. Przed rozpoczęciem zajęć pomoc nauczyciela powinna zadbać o wywietrzenie sali.
 4. Nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki. Jeśli musi wyjść, ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub pomoc nauczyciela. Ta sytuacja nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za dzieci pozostawione w sali
 5. Jeżeli dziecko chce skorzystać z toalety lub szatni udaje się tam i powraca pod opieką pomocy nauczyciela.
 6. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, kieruje zabawą lub ją inspiruje. Ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli nie są w stanie same ich rozwiązać.
 7. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach.
 8. Pomoc nauczyciela dba o czystość, ład i porządek podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu.
 9. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów/ reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie przedszkola: w budynku, na terenie przedszkolnym, na placu zabaw, w czasie wycieczek i spacerów oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez dzieci:
 10. codziennie przypominane  są  umowy  właściwego  zachowania  się  dziecka w przedszkolu,
 11. każdorazowo przed wyjściem grupy z budynku przedszkola nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu i korzystania ze sprzętu terenowego, w zależności od miejsca pobytu (np. korzystania ze sprzętu terenowego, nie brania niczego od ludzi zza płotu; nie brania do ręki żadnych znalezionych przedmiotów; powiadamianie osoby dorosłej o zauważonym niebezpieczeństwie; nie oddalania się od grupy; zgłaszanie się na zbiórkę na sygnał nauczyciela; zabawy w wyznaczonych granicach, itp.).
 12. podczas wychodzenia grupy dzieci z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się parami, przelicza je, a po wyjściu z dziećmi z sali, poleca pomocy nauczyciela sprawdzenie czy wszystkie dzieci opuściły salę,
 13. nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego, w parach wychodzenia z budynku przedszkola,
 14. nauczyciele zobowiązani są do sporządzania zapisów w dziennikach dotyczących realizacji zadań na świeżym powietrzu.
 15. Nauczyciele oraz pracownicy przedszkola nie mogą wykonywać żadnych zabiegów
  medycznych ani podawać lekarstw.
 16. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) lub zaistnienia zdarzenia, powodującego uraz (np. skaleczenie, stłuczenie, ukąszenie, itp.) nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie powiadomić rodziców/prawnych opiekunów dziecka, a w przypadku braku kontaktu – z lekarzem.
 17. Każdy pracownik wykonujący swoją pracę na terenie przedszkola nie może stwarzać zagrożenia dla dzieci, pracowników i innych osób przebywających na terenie przedszkola.
 18. Pracownicy obsługi mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem dzieci.
 19. Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenia z zakresu bhp, ochrony ppoż. oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Bezpieczeństwo podczas zajęć dodatkowych

 1. Podczas zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole za bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia ( n-l religii, jęz. angielskiego, logopeda, in)
 2. Za bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych wymagających opuszczenia przez dzieci sali, odpowiada prowadzący zajęcia od chwili zebrania dzieci zapisanych na dane zajęcia do momentu przyprowadzenia ich z powrotem i oddanie pod opiekę nauczyciela grupy nad którą sprawuje opiekę.
 3. Niedopuszczalne jest podczas zajęć dodatkowych pozostawienie dzieci bez opieki.
 4. W przypadku konieczności opuszczenia sali zajęć przez prowadzącego zajęcia dodatkowe, opieka nad dziećmi przekazywana jest innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela, którzy odprowadzą dzieci do ich grup.

 

W przypadku nie zgłoszenia się osoby prowadzącej zajęcia dodatkowe z powodu usprawiedliwionej nieobecności Dyrektor wyznacza nauczyciela lub inną osobę – pracownika przedszkola, do opieki nad dziećmi na czas trwania zajęcia.

Plac zabaw w ogrodzie/teren przedszkolny

 1. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września nauczyciel uczy dzieci bezpiecznego korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
 2. Ilość dzieci przebywających na placu zabaw należy dostosować do jego powierzchni oraz zainstalowanego na nim sprzętu zabawowego.
 3. Nauczyciel wychodzi do ogrodu z dziećmi po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu
 • sprzętu przez dozorcę /pomoc nauczyciela. W sytuacji zauważenia usterek uniemożliwiających zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu i zabawy niezwłocznie zgłasza fakt nauczycielowi, a ten niezwłocznie informuje Dyrektora przedszkola i nie korzysta z terenu do czasu usunięcia zagrożenia.
 1. Nauczyciel przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania placu zabaw/terenu przedszkolnego.
 2. Nauczyciel i pomoc nauczyciela zobowiązani są sprawdzać stan liczebny dzieci przed wyjściem na plac zabaw /teren przedszkolny, w trakcie pobytu i przed powrotem do sali.
 3. Podczas pobytu dzieci na placu zabaw/terenie przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy.
 4. Podczas pobytu na placu zabaw/ terenie przedszkolnym dziecko może skorzystać
 • toalety znajdującej się w budynku przedszkola, udając się tam, powracając tylko pod opieką drugiego nauczyciela, pomocy nauczyciela lub innego pracownika przedszkola upoważnionego przez nauczyciela.
 1. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw/ terenie przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel, pomoc nauczyciela.
 2. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw/terenie przedszkolnym bramka, furtka musi być zamknięta, każdy nauczyciel, pomoc nauczyciela ma obowiązek czuwać nad tym.
 3. Podczas pobytu w tym samym czasie dzieci z kilku grup przedszkolnych na placu zabaw/ terenie przedszkolnym niedopuszczalne jest gromadzenie się nauczycielek
 • osób sprawujących opiekę nad dziećmi w jednym miejscu i prowadzenie rozmów.
 1. Nauczyciel i pomoc nauczyciela/woźna w czasie sprawowania opieki nad dziećmi nie prowadzą żadnych PRYWATNYCH rozmów z innymi osobami, zarówno osobistych jak i telefonicznych. Uwaga jest skupiona wyłącznie na powierzonych ich opiece dzieciach.
 2. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w nakrycia głowy
 • w miarę możliwości przebywać w zacienieniu.
 1. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Nauczyciel przed opuszczeniem terenu ma obowiązek sprawdzić czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie. Kolumnę prowadzi nauczyciel, pomoc nauczyciela zamyka kolumnę.

 

W przypadku organizowania wycieczki:

 1. W przedszkolu obowiązuje regulamin spacerów i wycieczek, którego znajomość podpisują wszyscy pracownicy przedszkola.
 2. Nauczyciele są zobowiązani do zgłoszenia i uzgodnienia każdej wycieczki wyjazdowej lub krajoznawczej z Dyrektorem Przedszkola na 1 tygodnie przed planowanym terminem wycieczki.
 3. Dyrektor powołuje spośród nauczycieli kierownika wycieczki, którego obowiązkiem jest:
 4. zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnej zgody od rodziców na udział dzieci w wycieczce i do sprawdzenia, czy u dzieci nie występują przeciwwskazania zdrowotne, ograniczające ich uczestnictwo w wycieczce /informacje lub oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych/,
 5. sporządzić program i regulamin wycieczki, listę uczestników, opiekunów, umieścić te informacje w karcie wycieczki i przedstawić do zatwierdzenia

Dyrektorowi co najmniej na 5 dni przed planowaną wycieczką,

 1. zapoznać opiekunów grup oraz rodziców/prawnych opiekunów z programem
 • regulaminem wycieczki,
 1. powierzyć opiece jednego opiekuna nie więcej niż 10 dzieci, /liczba opiekunów powinna również uwzględniać wiek uczestników, stopień ich rozwoju psychofizycznego, ewentualną niepełnosprawność/.
 2. dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości
 • zainteresowań dzieci,
 1. zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy oraz zaopatrzyć dzieci w znaczki odblaskowe,
 2. czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki a w razie potrzeby dyscyplinować uczestników,
 3. w chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej, ponosić pełną odpowiedzialność za podjęte działania,
 4. bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych niesprzyjających warunków atmosferycznych,
 5. nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zdrowia i życia.
 6. Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialni są także opiekunowie grup, których obowiązkiem jest:
 7. znać i przestrzegać program i regulamin wycieczki oraz stosować się do poleceń kierownika wycieczki,
 8. stale sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjazdem, w dogodnych momentach trwania wycieczki, oraz bezpośrednio przed powrotem, a także tuż po powrocie do przedszkola,
 9. dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc,
 10. przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni a wysiada pierwszy
 11. zwracać uwagę  na  właściwe  zachowanie  się  dzieci  w  czasie  oczekiwania i przejazdu,
 12. przestrzegać obowiązku wysiadania przez dzieci tylko na parkingach
 13. zabezpieczyć wyjcie na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy i wyprowadzić w bezpieczne miejsce.
 14. W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia, przed wyjazdem, dziecko nie może uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji.
 15. Dziecko może oczekiwać na przybycie rodzica w innej grupie

 

W przypadku zajęć organizowanych poza przedszkolem

 

 1. Przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem i terenem

 

przedszkolnym.
2. Nauczyciel i  pomoc nauczyciela/woźna sprawdzają  przed każdym wyjściem
z budynku czy wszystkie dzieci są odpowiednio ubrane do pory roku i panujących
warunków pogodowych, a stan ubrania każdego dziecka nie budzi zastrzeżeń.
3. Nauczyciel przed  wyjściem  z  dziećmi  na spektakl,  wystawę, spacer, wycieczkę
dokonuje wpisu do ewidencji wyjść poza teren przedszkola wypełniając dane: dzień,
formę oraz liczbę dzieci, potwierdza wpis podpisem.
4. Uwzględniając w szczególności cel dydaktyczny i miejsce zajęć zapis powinien
być także umieszczony w dzienniku zajęć przedszkola.

 

 1. W trakcie trwania spaceru lub wycieczki pieszej w pobliskie tereny nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel i nauczyciel wspierający lub pomoc nauczyciela/woźna. Co najmniej 1 osoba dorosła na 10 dzieci.
 2. W przypadku nieobecności pomocy nauczyciela/woźnej danej grupy, udział w spacerze, wycieczce bierze inna pomoc nauczyciela/woźna , wyznaczona przez Dyrektora Przedszkola.
 3. Podczas przemieszczania się dzieci środkami komunikacji miejskiej na 10 dzieci przypada 1 opiekun.
 4. Podczas dłuższych wyjść pieszych i wyjazdu, funkcję opiekuna może sprawować rodzic, który deklaruje znajomość zasad w pisemnym oświadczeniu.
 5. Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów i wycieczek ponosi nauczyciel.
 6. W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki dzieci idą parami w kolumnie para za parą. Opiekunowie idą: jeden na początku trzymając za rękę dziecko z pierwszej pary, drugi na końcu trzymając za rękę dziecko z ostatniej pary.
 7. Opiekunowie asekurują dzieci idąc zawsze od strony jezdni.
 8. Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać grupę i przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.
 9. Przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie parami; nauczyciel asekuruje grupę stojąc na środku jezdni. Pierwszą parę prowadzi pomoc nauczyciela/woźna, nauczyciel przechodzi z ostatnią parą.
 10. Dzieci podczas wyjść powinny być ubrane w kamizelki odblaskowe lub posiadać znaczki odblaskowe,
 11. Nauczyciel zabiera apteczkę pierwszej pomocy.
 12. W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia dziecko nie może uczestniczyć w spacerze, wycieczce pieszej, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji.
 13. Dziecko może czekać na przybycie rodzica w innej grupie.

 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 7
w GLIWICACH

PRZEDSZKOLE MEJSKIE NR 31

 

VIII PROCEDURA – dotyczy postępowania w sytuacji zagrożenia wymagającego przeprowadzenie ewakuacji

 1. W sytuacji wystąpienia pożaru ( lub innego zagrożenia) decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci i mienia oraz sposobie gaszenia pożaru podejmuje Dyrektor Zespołu, a w razie jego nieobecności osoba upoważniona lub wyznaczona.
 2. Za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci odpowiedzialny jest Dyrektor Przedszkola, który jednocześnie nią kieruje, a w czasie jego nieobecności – osoba upoważniona.
 3. Ewakuację na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy prowadzić w następujących etapach:
 4. ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie.
 5. Zaalarmować służby ratunkowe..
 6. Przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem ewakuacji.
 7. Przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, koce gaśnicze).
 8. Na terenie przedszkola muszą być wyznaczone osoby odpowiedzialne za ewakuację.
 9. Obowiązkiem nauczyciela jest bezpieczne wyprowadzenie dzieci:
 10. nauczyciel wyprowadza dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi;
 11. nakazuje dzieciom poruszać się w szeregu trzymając się za ręce, a sam idzie na początku trzymając pierwsze dziecko za rękę, na końcu wychodzi pomoc nauczyciela, która sprawdza czy wszystkie dzieci opuściły miejsce zdarzenia;
 12. nauczyciel wyprowadza dzieci w bezpieczne miejsce wyznaczone w planie ewakuacji.

 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 7
w GLIWICACH

PRZEDSZKOLE MEJSKIE NR 31

 

 

IX PROCEDURA – dotycząca monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola

 1. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren przedszkola.
 2. Z chwilą spotkania obcej osoby lub zauważeniu jej na terenie przedszkolnym przejmuje kontrolę nad tą osobą, w szczególności prosi o: podanie celu wizyty, nazwisko osoby z którą chce się widzieć , prowadzi ją do właściwej osoby, po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł interesant odprowadza go do drzwi przedszkola, jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy prosi innego pracownika o odprowadzenie interesanta do drzwi i je zamyka, w przypadku gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie; nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje się nienaturalnie bądź agresywnie, pracownik natychmiast powiadamia Dyrektora lub w czasie jego nieobecności nauczyciela zastępującego Dyrektora, który powiadamia policję.

 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 7
w GLIWICACH

PRZEDSZKOLE MEJSKIE NR 31

 

 • PROCEDURA – dotycząca udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 1. Cel procedury:

rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;

rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

 1. Zakres procedury:

Procedurze podlegają zasady postępowania nauczyciela wobec dzieci przejawiających uzdolnienia jak również trudności wynikające z: niepełnosprawności, z zagrożeniem niedostosowania społecznego, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi, z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych.

 

 1. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014 poz. 191 z dnia 10 stycznia 2014 r.z późn. zm.)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 r. poz. 803).

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i

placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).
Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z dnia 29 października 2013 r.) na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z póżn. zm.)

 

Kodeks postępowania karnego art. 304; Kodeks postępowania cywilnego art. 572;

Konwencja o Prawach Dziecka art. 3

 

Szczegółowy opis procedury:

 1. Każdy nauczyciel zatrudniony w przedszkolu prowadzi działania pedagogiczne mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym szczególnie uzdolnionych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel powiadamia Dyrektora Zespołu.
 3. Dyrektor po otrzymaniu informacji o objęciu dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną powołuje zespół i wyznacza koordynatora, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Koordynator zwołuje spotkania zespołu.
 5. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć rodzice dziecka, na wniosek rodziców inne osoby (lekarz, psycholog, pedagog, logopeda).
 6. Na spotkaniu zespół ustala zakres, formy i sposoby oraz okres udzielania pomocy.
 7. Dyrektor na podstawie zaleceń zespołu ostatecznie ustala dla dziecka formy, sposoby i zakres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.
 8. Dyrektor powiadamia rodziców na piśmie o formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 9. Zespół na podstawie ustalonych przez dyrektora form i sposobów pomocy opracowuje Plan Działań Wspierających.
 10. Wszyscy nauczyciele i specjaliści pracujący z dzieckiem są zobowiązani do realizacji Planu Działań Wspierających.
 11. Po zakończeniu udzielania danej formy pomocy zespół dokonuje oceny efektywności pomocy udzielanej dziecku, w tym efektywności realizowanych zajęć. Określa też wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy.

 

Procedury postępowania z dzieckiem krzywdzonym:

 

 1. Stwierdzenie przez nauczycielkę lub Dyrektora, że mamy do czynienia z przypadkiem przemocy (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, seksualnej).
 2. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami:
  • termin rozmowy dogodny dla obu stron;
 • ostrożne prowadzenie rozmowy (nie oskarżanie, nie grożenie konsekwencjami);
 • przedstawienie rzeczowych argumentów;
 • wysłuchanie rodziców, opiekunów prawnych dziecka;
 • udzielenie rad, zaoferowanie odpowiedniej do sytuacji pomocy;
 • sporządzenie odpowiedniej dokumentacji.
 1. W razie uchylania się rodziców od kontaktu z przedszkolem, lub stałej obserwacji u dziecka przejawów zaniedbania informujemy odpowiednie służby:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; Sąd Rodzinny;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;

Kurator Sądowy.

Pomoc w konkretnym przypadku zależy od specyficznych potrzeb i problemów danej rodziny. Wszystkie rozmowy powinny kończyć się konkretnymi ustaleniami obydwu stron, ze wszystkich powinny zostać sporządzone notatki służbowe.

 

PRZEMOC FIZYCZNA

 

Przemoc fizyczna rozumiana jest jako zadawanie fizycznych ran, tj. stłuczeń, poparzeń, pręg, cięć. To także przypalanie, potrząsanie, kopanie, uderzanie pięścią. Działanie sprawcy najczęściej nie jest jednorazowe, a nasilanie agresji bywa różne.

 

Objawy stosowania przemocy fizycznej

Widoczne:

siniaki, ślady uderzeń (paskiem, kablem) na twarzy, klatce piersiowej, plecach, pośladkach, nogach, ślady oparzeń (papierosowych lub wyraźnie zaznaczonym kształtem wskazującym na użycie pogrzebacza, żelazka itp.),rany w różnych fazach gojenia się, złamania, powtarzające się zwichnięcia, opuchlizny.

 

Wynikające z obserwacji zachowania dziecka:
lęk przed rozbieraniem się na zajęciach gimnastycznych,
lęk przed nagłym dotknięciem (unik, skulenie się),
niestosowny strój do pogody (zakrywanie ubraniem zranień),
lęk przed powrotem do domu,
nadmierna agresja bądź apatia,
ukrywanie prawdy (dziecko jest czujne i ostrożne).

 

PRZEMOC EMOCJONALNA

Każde upokorzenie dziecka jest formą przemocy emocjonalnej. Występuje ona w przypadku takich postaw rodzicielskich jak: odrzucenie emocjonalne, brak zainteresowania, ignorowanie, szykanowanie, nadmierne kontrolowanie, szantażowanie, wymuszanie lojalności, nieposzanowanie godności i prywatności, wzbudzanie poczucia winy. Zaburzenia pojawiają się, gdy dochodzi do powtarzania się sytuacji nadużycia.

 

Zachowania dziecka, które mogą świadczyć o przemocy emocjonalnej: zaburzenia mowy (wynikające z napięcia nerwowego),

dolegliwości psychosomatyczne (bóle brzucha, głowy, mdłości), moczenie i zanieczyszczanie się bez powodów medycznych, mimowolne ruchy mięśni, szczególnie twarzy,

wycofanie, depresja, zachowania destrukcyjne,

nadmierne podporządkowanie się dorosłym, częste kłamstwa,

nieadekwatny lęk przed konsekwencjami różnych działań,  lęk przed porażką.

 

PRZEMOC SEKSUALNA

Przemoc seksualna oznacza wykorzystywanie dziecka przez osoby dorosłe w celu uzyskania przyjemności seksualnej.

Objawy nadużyć seksualnych

Specyficzne:

opuchlizna w okolicach genitaliów,

otarcia naskórka, bolesność okolic narządów płciowych i odbytu, ból podczas oddawania moczu, ból przy chodzeniu i siadaniu, rany w ustach,

zapalenia pochwy, upławy,

nadmierna pobudliwość seksualna (znajomość zachowań seksualnych oraz anatomii narządów płciowych),

 

Niespecyficzne:

wzmożona pobudliwość psychoruchowa, zaburzenia koncentracji,

zaburzenia zachowania,

zachowanie destrukcyjne (ucieczki z domu, kradzieże, picie alkoholu).