PROCEDURA ORGANIZACJI WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

PROCEDURA

ORGANIZACJI WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

    W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 31  W GLIWICACH

 

Podstawy prawne regulujące organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) art. 71b ust. 2a, 2b, 3, 3a.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 października 2013r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017r.      poz. 59 i 949).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 4. Statut Przedszkola Miejskiego nr 31 w Gliwicach zawierający zapis regulujący możliwość prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówce.
 • 1

Organizacja zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

 

 1. Do wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są dzieci w wieku od 3 r.ż do czasu objęcia ich obowiązkiem szkolnym na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz zgody organu prowadzącego przedszkole.
 2. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się na podstawie opinii wydanej przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną, wniosku rodzica/prawnego opiekuna i za zgodą organu prowadzącego przedszkole.
 3. Dyrektor powołuje zespół do wczesnego wspomagania rozwoju, wskazuje koordynatora i nadzoruje prawidłową realizację programu.
 4. Wnioski o rozpoczęcie realizacji wczesnego wspomagania na terenie placówki złożone do 10 dnia każdego miesiąca umożliwią podjęcie terapii z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.
 5. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych dziecka i jego potrzeb.
 6. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu zajęć. Harmonogram jest zgodny z organizacją danego roku szkolnego.
 7. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzone są na terenie placówki indywidualnie lub w małych grupach.
 8. W przypadku kiedy placówka nie zatrudnia odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności dziecka specjalistów, Dyrektor może odmówić przyjęcie dziecka na WWRD.
 • 2

Specyfika zespołu

 1. W skład zespołu wchodzą powołani przez dyrektora specjaliści posiadający kwalifikacje zgodne z potrzebami dziecka wskazanymi w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju:
 2. a) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka
 3. b) psycholog
 4. c) logopeda
 5. d) rehabilitant
 6. e) terapeuta SI
 7. Pracą zespołu kieruje koordynator powołany przez Dyrektora placówki, odpowiedzialny za: zatwierdzanie indywidualnych programów, organizowanie spotkań zespołu, monitorowanie wdrażanych działań i efektów pracy zespołu i opracowywanie dokumentacji.
 8. Do zadań zespołu należy:

a)Ustalanie harmonogramu działań wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka

 1. b) Opracowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka.
 2. c) Dokonywanie oceny efektywności i analizowanie skuteczności pomocy z zakresu wczesnego wspomagania udzielanej dziecku i jego rodzinie.
 3. d) Wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wspomagania rozwoju dziecka stosowanie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań.
 4. Szczegółowe zadania pracy zespołu obejmują następujące obszary:
 5. a) praca z dzieckiem:

usprawnianie, nauczanie, wspieranie, wychowanie

 1. b) praca z rodzicami:

pozyskiwanie informacji, wspieranie, informowanie o postępach dziecka i sposobach pracy w domu

 1. c) współpraca z instytucjami alternatywnymi (poradnia psychologicznopedagogiczna, pion medyczny i In.)
 2. Zespół współpracuje z rodziną dziecka poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie instruktażu i porad w zakresie pracy z dzieckiem w warunkach domowych.
 3. Zespół dokumentuje działania prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
 • 3

Dokumentacja wczesnego wspomagania

 

 1. W skład dokumentacji dziecka objętego WWRD wchodzą:
 2. a) opinia o potrzebie WWRD
 3. b) wniosek rodzica (załącznik nr 1) do dyrektora o zorganizowanie dziecku zajęć na terenie placówki.
 4. g) indywidualny program WWRD.
 5. h) zgoda na przeprowadzenie diagnozy psychopedagogicznej. (załącznik nr 2)
 6. i) dziennik zajęć pracy z dzieckiem.
 7. j) diagnoza dziecka (wywiad, testy, opracowane wyniki badań).
 8. k) inna specjalistyczna dokumentacja dot. dziecka.

 

 • 4

Prawa i obowiązki rodziców

 

 1. Rodzice/ opiekunowie prawni mają prawo do:
 2. a) udziału w zajęciach prowadzonych z ich dzieckiem.
 3. b) rzetelnej informacji dot. potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka oraz instruktażu i porad w zakresie pracy w warunkach domowych.
 4. c) indywidualnych, wcześniej ustalonych spotkań z terapeutami.
 5. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do:
 6. a) zapewnienia dziecku systematycznego udziału w zajęciach.
 7. b) punktualnego przyprowadzania dzieci na zajęcia.
 8. c) ścisłej współpracy z zespołem specjalistów w zakresie kontynuowania terapii w warunkach domowych.
 9. d) pzekazywania informacji/ dokumentacji dot. stanu zdrowia dziecka, diagnoz, realizowanych innych form terapii.
 10. e) uczestnictwa w spotkaniach ewaluacyjnych.
 11. f) telefonicznego lub osobistego zgłaszania przewidywanej nieobecności dziecka.
 12. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach wynikających z harmonogramu nie ma możliwości odpracowywania zajęć (dotyczy również dni wolnych od pracy, planowanych urlopów i zwolnień lekarskich terapeutów).
 13. Regularna nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka na terapii upoważnia zespół do wykreślenia z grafiku terapii.

 

Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 7  w Gliwicach wchodzi w życie z dniem 01.12.2017r

 

Załącznik nr 1

 

Gliwice, dnia ………………… …………………………………….

Imię i nazwisko

……………………………………..

Adres zamieszkania

……………………………………..

Telefon kontaktowy

 

 

Dyrekcja Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 7

w Gliwicach

 

Wniosek

o organizację zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

na terenie  Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Gliwicach

 

Na podstawie opinii nr ………………………….. …………………………..wydanej

przez………………………………… ……………………………………………………

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, zwracam się z prośbą o organizację

zajęć terapeutycznych dla mojego dziecka…………………. ……………………………

na terenie przedszkola.

 

………………………………………………

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

 

Załącznik nr 2

ZGODA NA PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY DZIECKA

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie diagnozy psychopedagogicznej mojego dziecka

………………………………………….………………………………..                                              (imię i nazwisko dziecka)

w celu stworzenia i dostosowania indywidualnego planu terapeutycznego.

 

Gliwice, ……………………………                          ……………………………………..

Podpis rodziców/ opiekunów prawnych