Procedura korzystania z systemu Rejestracji Czasu Pobytu Dziecka

Procedura korzystania z systemu Rejestracji Czasu Pobytu Dziecka

 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7  w Gliwicach

przez rodziców / opiekunów  prawnych.

Na podstawie:

 • 39 ust. 1 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572
  ze zm.);
 • Uchwały nr XLIII/915/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 maja 2014r. w sprawie
  określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
  prowadzonych przez Miasto Gliwice na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 w związku z 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.
  Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami);
 • Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 31 w Gliwicach.
 • 1 Postanowienia wstępne
 1. System Rejestracji Czasu Pobytu Dziecka w Przedszkolu zapewnia identyfikację dziecka                   i automatyczne   rejestrowanie   jego   czasu   pobytu   w   przedszkolu   przy   wykorzystaniu
  indywidualnych kart zbliż
 2. System nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualną Uchwałą
  Rady Miasta Gliwice, w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne
  nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gliwice, w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Miasta Gliwice.
 3. Karty zakupione przez placówkę są własnością Przedszkola Miejskiego Nr 31 w Gliwicach. Karty pozostają na terenie przedszkola w miejscu do tego wyznaczonym. Kart nie należy podpisywać .
 4. Fakt utraty karty należy zgłosić do referenta przedszkola.
 5. W przypadku uszkodzenia, bądź zgubienia karty rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani
  do uiszczenia opłaty za kartę.
 6. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej dane dziecka przenoszone są do archiwum.
 7. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej rodzice/ opiekunowie prawni, zobowiązani są do zwrotu
  kart zakupionych przez przedszkole.
 8. Rodzice/ opiekunowie prawni zostali zapoznani z procedurą korzystania z systemu ATMS przez wychowawców grup. Informacje o systemie ATMS zawarte zostały w Biuletynie dla Rodziców.
 9. Znajomość procedury potwierdzona jest własnoręcznym podpisem przez rodzica/ opiekuna prawnego.
 10. Rodzice opiekunowie prawni maja dostęp do systemu ATMS na stronie https://www.eprzedszkole.com.pl/
 • 2 Przyprowadzanie dzieci
 1. Rodzice/ opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola
  zobowiązani są przy wejściu do przedszkola do przyłożenia indywidualnej karty dziecka, do
  czytnika z napisem : WEJŚ
 2. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nie odbicia przed wejściem do Sali
  karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godziny 630
 • 3 Odbieranie dziecka z przedszkola
 1. Przy wyjściu z przedszkola rodzice/opiekunowie prawni lub inne uprawnione przez rodziców osoby przykładają indywidualną kartę dziecka do czytnika z napisem WYJŚ
 2. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nie odbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas
  pobytu dziecka naliczany będzie do godziny 1630
 3. W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty , rodzic/opiekun prawny zgłasza fakt
  nie zarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu u referenta lub nauczyciela grupy. Pobyt naliczany jest wtedy wg deklaracji złożonej przez rodzica/ opiekuna prawnego.

 

Gliwice dn. 01.01.2018

Dyrektor ZSP nr 7